Prace Porządkowe

  • Prace porządkowe

    Prace porządkowe

Niezależnie od skali prac budowlanych nasza firma z powodzeniem realizuje szeroki zakres robót ziemnych,
począwszy od standardowego rozplanowania, które można wykonać zarówno wizualnie, jak i niwelacją, po wykonanie wykopów pod duże konstrukcje.

Zakres wykonywanych przez nas prac porzadkowych związanych z przygotowaniem placu budowy:
aranżacja placu budowy, oczyszczenie terenu z kamieni i gruzu, równanie terenu, korytowanie, wykopy pod konstrukcje podziemne i rurociągi, równanie dróg gruntowych, kopanie pod fundamenty, prace związane z zasypaniem jezdni oraz drenaż i odwodnienia.